حق پناهندگی

قوانین پناهندگی در قرارداد ژنو ثبت شده اند.

پناهنده کسی‌ است که به دلیل نژاد، دین و ملیت خود و یا تعلق به یک گروه اجتماعی یا سیاسی تحت تعقیب می‌باشد.

کسی‌ که به خاطر دلیل دیگری زندگی‌ یا صحتش در خطر هست، حفاظت جانی شامل حالش میشود.

مراحل پناهندگی

شما در اتریش درخواست پناهندگی داده اید. در جریان مراحل پناهندگی مشاور حقوقی و مترجم به شما کمک میکنند. اداره پناهندگی پرونده شما را بررسی می‌کند. شما باید در این مورد همکاری کنید.

شما موظف هستید که به اداره پناهندگی تمام اطلاعات خودتان مثل نام و تاریخ تولدتان را بگویید. این که شما حقیقت را بیان کنید بسیار مهم است.
اداره پناهندگی تمام اطلاعات شناسایی و اثر انگشت شما را احتیاج دارد. همه مدارکی که با خود دارید را نشان دهید.

 

شما در حین بررسی درخواست پناهندگی مجاز به ماندن در اتریش هستید.

اداره پناهندگی باید در حین بررسی پرونده به شما دسترسی داشته باشد. سر قرار‌ها وقت شناس باشید و به موقع حاضر شوید.