[if lt IE 9]> [endif]

روند کار بعد از درخواست پناهندگی

اداره پناهندگی بررسی خواهد کرد که آیا اتریش یا یک کشور دیگر مسئول درخواست پناهندگی شما است.

اگر شما در راه فرار خود در یک کشور امن دیگر بوده اید، پناهندگی در اتریش شامل حال شما نمی‌شود.

اگر اتریش مسئول پناهدگی شما باشد، درخواست شما بررسی خواهد شد.

اگر شما وطن خود را به دلیل اقتصادی مثل نداشتن پول کافی‌ ترک کرده باشید، درخواست پناهندگی شما قبول نخواهد شد.

 

در حال حاضر در اتریش درخواست‌های پناهدگی زیاد است، به همین دلیل بررسی پرونده‌ها بیشتر طول خواهد کشید.

اگر درخواست پناهندگی شما مثبت باشد میتوانید در اتریش بمانید.

 

اگر درخواست پناهندگی شما قطعاً منفی‌ باشد، شما موظف به ترک اتریش هستید.