کرامت انسانی

تمام مردم حقوق مساوی دارند.
هر فرد حق دارد که با حرمت با وی برخورد شود. هیچ کس حق ندارد حق و کرامت انسانی کسی دیگری را جریحه دار سازد تفاوت و تبعیض به خاطر جنسیت، سن، درجه تحصیل، دین ، منشاء اصلی و چهره اجازه ندارد وجود داشته باشد.

زور و خشونت در اتریش ممنوع است.
همچنین در فامیل و خانواده زور و خشونت هیچ جایی ندارد.

 

کمک کنید، اگر بی‌ عدالتی مشاهده کردید.
از خود گذشتگی در اتریش بسیار مهم است.

شما اجازه ندارید هیچ کس دیگر را مورد مزاحمت جنسی قرار بدهید یا خود را به طرف مقابل نزدیک کنید، وقتی که طرف مقابل شما راضی نیست. مزاحمت و تجاوز جنسی در اتریش شدیدا ممنوع و یک جرم دادگاهی است. در صورت عدم رعایت مجازات آن زندان است!

 

ادب و نزاکت برای مردم اتریش بسیار مهم است. همچنین بین آقا و خانم‌ به طور مثل وقتی‌ که سلام می‌کنید، دست خود را بدهید.

مراعات بقیه را بکنید. مثلا شب ها ساکت و آرام باشید.