آزادی

آزادی در اتریش مهم است! هر انسان در اتریش حق اظهار نظر آزادانه دارد. اما آزادی هم حدود دارد، کسی حق ندارد به حیثیت کسی دیگری لطمه بزند.

 

در اتریش هر کس حق انتخاب آزادانه دین و مذهب خود را دارد بدین معنی که هر کس حق دارد هر دینی را انتخاب کند. و هر کس حق دارد با عقیده خود زندگی کند.

 

اما قوانین در برابر دین اولویت دارند. این به این معنی است که ادارات دولتی اتریش همیشه طبق قانون تصمیم میگیرند و نه بر طبق مقررات دینی.