حقوق مساوی بین زن و مرد

زنها و مردها در اتریش حقوق مساوی دارند. در اتریش یک خانم شریک زندگی خود را مانند مردها خودش انتخاب میکند. در اتریش زنها همانند مردها خود در مورد زندگی خود تصمیم میگیرند.

 

یک خانم خود تصمیم میگیرد که چه وقت و با چه کسی ازدواج کند. یک زن همچنین اجازه دارد با کسی بدون ازدواج زندگی کند. یک مرد هم حق دارد به سلیقه خود خانم و شریک زندگی خود را انتخاب کند.

 

هم جنس گرایی در اتریش مجاز است. دوستی‌ مرد با مرد و یا زن با زن و زندگی‌ مشترک آنها مجاز است.