دموکراسی و دولت قانونی

اتریش یک جمهوری دموکرات است. بدین معنی که هر اتریشی (مرد و زن) انتخاب میکند که چه کسی بالای سرشان حکومت کند.

 

دولت تنها اجازه دارد که مطابق با قانون عمل کند.

در اتریش با تمام مردم از نگاه قانون یکسان برخورد میشود.

 

پلیس در اتریش حافظ همه مردم است. در مواقع خطری و ضروری به پلیس مراجعه کنید.