شماره‌های اضطراری

۱۱۲ شماره اضطراری اروپایی

۱۲۲ آتش نشانی‌

۱۳۳ پلیس

۱۴۴ اورژانس

۱۴۱ دکتر

۵۵۵ ۲۲۲ ۰۸۰۰ خط کمک به خانم‌ها